Polityka_prywatnosci

  Polityka prywatności
Postanowienia ogólne
§ 1
 Administratorem Twoich danych osobowych jest Business Telecom Poland, zwanym dalej „Operatorem serwisu freePBX.pl”
Celem wprowadzenia ”Polityki prywatności” jest uzyskanie optymalnego i zgodnego z wymogami obowiązujących aktów prawnych, sposobu przetwarzania informacji zawierających Twoje dane osobowe.
§ 2
 2 Polityka prywatności została opracowana w oparciu o wymagania zawarte w:
 1. Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady /UE/ 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE /Dz. Urz. UE.L nr 119, str.1/ - dalej zwaną RODO
 2. Ustawie o ochronie danych osobowych, dalej zwaną Ustawą.
§ 3
 Ochrona danych osobowych realizowana jest poprzez zabezpieczenia fizyczne, organizacyjne, oprogramowanie systemowe, aplikacje oraz użytkowników proporcjonalne i adekwatne do ryzyka naruszenia bezpieczeństwa danych osobowych przetwarzanych w ramach prowadzonej działalności.
§ 4 
Przez użyte w Polityce prywatności określenia należy rozumieć: 
 1. Administrator danych osobowych – osoba fizyczna lub prawna, organ publiczny, jednostka lub inny podmiot, który samodzielnie lub wspólnie z innymi ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych, którym w zakresie działalności Serwisu może być Operator Serwisu lub Użytkownik,
 2. ustawa – ustawa o ochronie danych osobowych,
 3. RODO – rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady /UE/ 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE /Dz. Urz. UE.L nr 119, str. 1/,
 4. dane osobowe – wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej,
 5. zbiór danych osobowych – uporządkowany zestaw danych osobowych dostępnych według określonych kryteriów,
 6. przetwarzanie danych – operacja lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, takich jak zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, łączenie, przesyłanie, zmienianie, udostępnianie i usuwanie, niszczenie, itd.,
 7. system informatyczny – zespół współpracujących ze sobą urządzeń, programów, procedur przetwarzania informacji i narzędzi programowych zastosowanych w celu przetwarzania danych osobowych,
 8. system tradycyjny – zespół procedur organizacyjnych, związanych z mechanicznym przetwarzaniem informacji oraz wyposażenie i środki trwałe wykorzystywane w celu przetwarzania danych osobowych na papierze,
 9. zabezpieczenie danych w systemie informatycznym – wdrożenie i eksploatacja stosownych środków technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę danych przed ich nieuprawnionym przetwarzaniem,
 10. administrator systemu informatycznego – osoba lub osoby, upoważnione przez administratora danych osobowych do administrowania i zarządzania systemami informatycznymi,
 11. odbiorca – osoba fizyczna lub prawna, organ publiczny, jednostka lub inny podmiot, któremu ujawnia się dane osobowe w oparciu m. in. o umowę powierzenia,
 12. strona trzecia – ciąg znaków literowych, cyfrowych lub innych, jednoznacznie identyfikujący osobę upoważnioną do przetwarzania danych osobowych w systemie informatycznym,
 13. identyfikator użytkownika (login) – ustawa o ochronie danych osobowych,
 14. hasło – ciąg znaków literowych, cyfrowych lub innych, przypisany do identyfikatora użytkownika, znany jedynie osobie uprawnionej do pracy w systemie informatycznym.
§ 5 
1. Utrzymanie bezpieczeństwa przetwarzanych danych osobowych u Operatora Serwisu rozumiane jest jako zapewnienie ich poufności, integralności, rozliczalności oraz dostępności na odpowiednim poziomie. Miarą bezpieczeństwa jest akceptowalna wielkość ryzyka związanego z ochroną danych osobowych. 2. Zastosowane zabezpieczenia mają służyć osiągnięciu powyższych celów i zapewnić:
 a) poufność danych – rozumianą jako właściwość zapewniającą, że dane nie są udostępniane nieupoważnionym osobom;
 b) integralność danych – rozumianą jako właściwość zapewniającą, że dane osobowe nie zostały zmienione lub zniszczone w sposób nieautoryzowany;
 c) rozliczalność danych – rozumianą jako właściwość zapewniającą, że działania osoby mogą być przypisane w sposób jednoznaczny tylko tej osobie;
 d) integralność systemu – rozumianą jako nienaruszalność systemu, niemożność jakiejkolwiek manipulacji, zarówno zamierzonej, jak i przypadkowej;
 e) dostępność informacji – rozumianą jako zapewnienie, że osoby upoważnione mają dostęp do informacji i związanych z nią zasobów wtedy, gdy jest to potrzebne;
 f) zarządzanie ryzykiem – rozumiane jako proces identyfikowania, kontrolowania i minimalizowania lub eliminowania ryzyka dotyczącego bezpieczeństwa, które może dotyczyć systemów informacyjnych służących do przetwarzania danych osobowych.
 
 3. Operator Serwisu przetwarza dane osobowe Użytkowników i ich kontrahentów w zakresie w jakim pozostaje Administratorem tych danych lub jedynie ich Procesorem.
 4. Informacje te są przetwarzane w postaci informatycznej.
 5. Polityka prywatności zawiera uregulowania dotyczące wprowadzonych zabezpieczeń technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę przetwarzanych danych osobowych. 6. Innymi dokumentami regulującymi ochronę danych osobowych u Operatora Serwisu są: a) ewidencja osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych, b) rejestr czynności przetwarzania danych osobowych, c) Regulamin serwisu www.freePBXpl/regulamin
§ 6
 1. Politykę dotyczącą przetwarzania danych osobowych Akceptanta stosuje się w szczególności do:
 a) danych osobowych przetwarzanych w serwisie freePBX.pl,
 b) wszystkich informacji dotyczących danych,
 c) odbiorców danych osobowych, którym przekazano dane osobowe do przetwarzania w oparciu o umowy powierzenia,
 d) informacji dotyczących zabezpieczenia danych osobowych, w tym w szczególności nazw kont i haseł w systemach przetwarzania danych osobowych,
 e) rejestru osób trzecich /np. pracownicy/ mających upoważnienia administratora danych osobowych do przetwarzania danych osobowych,
 f) innych dokumentów zawierających dane osobowe.
§ 7
 1. Zakresy ochrony danych osobowych określone przez Politykę prywatności oraz inne z nią związane dokumenty mają zastosowanie do:
 a) wszystkich istniejących, wdrażanych obecnie lub w przyszłości systemów informatycznych oraz papierowych, w których przetwarzane są dane osobowe podlegające ochronie,
 b) wszystkich lokalizacji – budynków i pomieszczeń, w których są lub będą przetwarzane informacje podlegające ochronie,
 c) wszystkich pracowników, innych osób mających dostęp do informacji podlegających ochronie.
 
 2. Do stosowania zasad określonych przez Politykę prywatności oraz inne z nią związane dokumenty zobowiązani są wszystkie osoby uczestniczące w procesie wykonywania usług przez Serwis oraz inne osoby mające dostęp do danych osobowych podlegających ochronie.
 
§ 8
 1. Operatorem serwisu www.freePBX.pl jest firma Business Telecom Poland z siedzibą w Żyrardowie, ul. Gen. Augusta Emila Fieldorfa – Nila 11 lok.3 REGON 750449630, NIP: 8381258425, zwana dalej Operatorem.
 2. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniach w następujący sposób: - Poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje - Poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych pliki cookie (tzw. „ciasteczka”). - Poprzez zapisywanie technicznych logów na poziomie serwera www. - Poprzez zapisywanie logów dokumentujących procesy rejestracji usług. - Poprzez zapisywanie logów dokumentujących sposób korzystania z Panelu Klienta.
§ 9
 1. Serwis zbiera informacje podane dobrowolnie przez użytkownika.
 2. Serwis może zapisać ponadto informacje o parametrach połączenia (oznaczenie czasu, adres IP)
 3. Serwis może zapisać informację ułatwiającą powiązanie danych w formularzu z adresem e-mail użytkownika wypełniającego formularz. W takim wypadku adres e-mail użytkownika pojawia się wewnątrz adresu url strony zawierającej formularz.
 4. Dane podane w formularzu nie są udostępniane podmiotom trzecim inaczej, niż za zgodą użytkownika.
 5. Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza, np w celu dokonania procesu obsługi zgłoszenia serwisowego lub kontaktu handlowego.
 6. Dane podane w formularzach mogą być przekazane podmiotom technicznie realizującym niektóre usługi – w szczególności dotyczy to przekazywania informacji dla usługi pobierania numerów NIP (Centralna Ewidencja I Informacja o Działalności Gospodarczej – CEIDG), lub też podmiotów, z którymi
Operator Serwisu w tym zakresie współpracuje:
 
 PRONARK operator serwisu www.fakturaxl.pl z siedzibą w Bielsku-Białej, ul. Kaskadowa 17f, 43-300 Bielsko-Biała, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej od 15 czerwca 2004r., REGON 072452200, NIP 9372243206
 
 Cele oraz podstawy prawne przetwarzania danych osobowych przez partnera PRONARK
 
 PRONARK przetwarza Twoje dane osobowe związane ze świadczeniem usług księgowych, zawarcie umowy o świadczenie usług związanych z wystawieniem FV w serwisie FakturaXL.pl
 
 Cele oraz podstawy prawne przetwarzania danych osobowych przez partnera PayPro
 
PayPro Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu przy ul. Kanclerskiej 15, 60-327 Poznań, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego po numerem KRS 0000347935, numer NIP 7792369887
 
 Cele oraz podstawy prawne przetwarzania danych osobowych przez partnera PayPro
 
 1. Twoje dane osobowe przetwarzane są przede wszystkim w celach związanych z zawarciem, a następnie wykonywaniem, w tym rozpatrywaniem reklamacji, rozwiązaniem i rozliczeniem Umowy o przyjmowanie zapłaty przy użyciu instrumentów płatniczych, to jest w celach związanych ze świadczeniem przez PayPro na rzecz Akceptanta usług płatniczych objętych Umową. Powyższe obejmuje także przetwarzanie danych osobowych związanych z komunikacją pomiędzy PayPro, a Tobą w zakresie w jakim wiąże się to z celami o których mowa w zdaniu pierwszym.
PayPro przetwarza te dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia1, to jest z uwagi na to, że przetwarzanie tych danych jest niezbędne do zawarcia i wykonywania umowy o świadczenie usług płatniczych (Umowy o przyjmowanie zapłaty przy użyciu instrumentów płatniczych), której stroną jesteś, a także do podjęcia działań na związanych z jej zawarciem - przed zawarciem Umowy.
 2. PayPro przetwarza Twoje dane osobowe związane ze świadczeniem usług płatniczych i zawarciem umowy o świadczenie usług płatniczych.
 
Uwagi.
1 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych [zwane w niniejszej informacji Rozporządzeniem]
2 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych [zwane w niniejszej informacji Rozporządzeniem]
3 Tj. danych osobowych ujawniających pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne lub filozoficzne, przynależność wyznaniową, partyjną lub związkową, danych o stanie zdrowia, kodzie genetycznym, nałogach lub życiu seksualnym oraz danych dotyczących skazań, orzeczeń o ukaraniu i mandatów karnych, a także innych orzeczeń wydanych w postępowaniu sądowym lub administracyjnym [art. 27 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.]
4 Tj. danych osobowych ujawniających pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne lub światopoglądowe, przynależność do związków zawodowych, danych genetycznych, danych biometrycznych w celu jednoznacznego zidentyfikowania osoby fizycznej lub danych dotyczących zdrowia, seksualności lub orientacji seksualnej tej osoby [art. 9 ust. 1 Rozporządzenia.]
 
 3. PayPro przetwarza Twoje dane osobowe związane ze świadczeniem usług płatniczych, z wyjątkiem tzw. danych wrażliwych3,4, w zakresie niezbędnym do zapobiegania oszustwom związanym z wykonywanymi usługami płatniczymi lub prowadzeniem systemu płatności oraz dochodzenia i wykrywania tego rodzaju oszustw przez właściwe organy.
PayPro przetwarza te dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c), d) z uwagi na to, że przetwarzanie tych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze oraz jest niezbędne do ochrony interesów użytkowników usług płatniczych, a także jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez dostawców usług płatniczych.
 4. PayPro przetwarza Twoje dane osobowe związane z zawarciem i wykonywaniem Umowy o przyjmowanie zapłaty przy użyciu instrumentów płatniczych w celach związanych z wykonywaniem obowiązków wynikających z przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, w szczególności w celu identyfikowania i oceny ryzyka związanego z praniem pieniędzy i finansowaniem terroryzmu, stosowania środków bezpieczeństwa obejmujących między innymi identyfikację klienta i weryfikację jego tożsamości.
PayPro przetwarza te dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) Rozporządzenia w związku z przepisami o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, to jest z uwagi na to, że przetwarzanie tych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze jako instytucji obowiązanej w rozumieniu przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.
 5. PayPro przetwarza Twoje dane osobowe w celach informacyjnych, zwłaszcza marketingu usług własnych oraz usług oferowanych przez podmioty powiązane z PayPro. Powyższe obejmuje także przetwarzanie danych osobowych związanych z komunikacją pomiędzy PayPro a Tobą w zakresie w jakim wiąże się to z tymi celami informacyjnymi, w tym marketingowymi, o których mowa w zdaniu pierwszym.
PayPro przetwarza te dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia, to jest w celu realizacji prawnie usprawiedliwionych celów Administratora, a także może je przetwarzać na podstawie Twojej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia).
 6. Ponadto PayPro przetwarza Twoje dane osobowe w innych, prawem dopuszczalnych, celach bezpośrednio lub pośrednio związanych z celami o których mowa w ust. 1-4, w szczególności w celach archiwalnych i statystycznych, w celach związanych z audytami, kontrolą zarządczą, lub w celach związanych z doradztwem.
PayPro przetwarza te dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia, to jest w celu realizacji prawnie usprawiedliwionych celów Administratora.
 
 Kategorie danych osobowych które są przetwarzane.
 
PayPro przetwarza przede wszystkim dane osobowe związaną z identyfikacją Twojej osoby oraz weryfikacją Twojej tożsamości, co obejmuje w szczególności imię (imiona) i nazwisko (nazwiska), obywatelstwo, numer PESEL (lub daty urodzenia oraz Państwa urodzenia - w przypadku gdy nie nadano Ci numeru PESEL), serię i numer dokumentu stwierdzającego Twoją tożsamość, adres zamieszkania, nazwę (firmę) Twojej działalności gospodarczej, jej NIP oraz adres głównego miejsca wykonywania tej działalności gospodarczej.
Ponadto PayPro przetwarza Twoje dane osobowe związane z wykonywaniem usług płatniczych i przeciwdziałaniem naruszeniom przepisów prawa, obejmujące – poza danymi o których mowa w pierwszym akapicie – w szczególności następujące dane: Twój numer identyfikacyjny nadany przez PayPro w systemie Przelewy24, numery telefonów, adresy email, adresy korespondencyjne, numery rachunków płatniczych, w tym rachunków bankowych, adresy IP używane przez Ciebie i Twoich przedstawicieli.
W celach związanych z komunikacją PayPro przede wszystkim przetwarza imiona i nazwiska, numery telefonów, adresy zamieszkania, adresy działalności, adresy korespondencyjne oraz adresy email.
PayPro przetwarza również Twoje dane finansowe, w tym związane z świadczeniem usług, obejmujące świadczenie danej usługi, Twoją sytuacją majątkową i finansową.
Informacje o kategoriach odbiorców danych.
Przed odbiorcę danych rozumiem się osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, jednostkę lub inny podmiot, któremu PayPro ujawnia Twoje dane osobowe, niezależnie od tego, czy jest stroną trzecią.
Przy czym organy publiczne, które mogą otrzymywać dane osobowe w ramach konkretnego postępowania zgodnie z prawem Unii lub prawem państwa członkowskiego, nie są uznawane za odbiorców.
 
 W związku z powyższym PayPro informuje o następujących kategoriach odbiorców:
 
 a) agenci PayPro, to jest podmioty działającą w imieniu i na rzecz PayPro jako instytucji płatniczej – przy czym obecnie jedynym agentem jest spółka DialCom24 Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu;
 b) inni dostawcy usług płatniczych, w zakresie w jakim dane muszą być im przekazywane w związku ze świadczeniem usług płatniczych, oraz w zakresie w jakim dane muszą być im przekazywane w celach o których mowa w punkcie III.3 i III.4, a także w innych przypadkach gdy podmioty te uprawnione są do uzyskania od PayPro informacji, w tym informacji zawierających dane osobowe; w szczególności obejmuje to banki i oddziały banków zagranicznych, instytucje kredytowe, instytucje pieniądza elektronicznego, instytucje płatnicze, operatorów kart kredytowych, płatniczych, wirtualnych;
 c) podmioty świadczące usługi prawne związane z działalnością PayPro; jako instytucji płatniczej – przy czym obecnie jedynym agentem jest spółka DialCom24 Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu;
 d) podmioty świadczące usługi informatyczne związane z działalnością PayPro, w tym usługi hostingowe;
 e) podmioty świadczące usługi audytorskie i inne związane z
kontrolowaniem działalności PayPro;
 f) biegli rewidenci badający dokumenty związane z działalnością PayPro;
 g) podmioty grupy kapitałowej PayPro;
 h) inne niż wskazane powyżej podmioty, które na podstawie przepisów prawa uprawnione są do uzyskiwania od PayPro informacji związanych z działalnością PayPro, które to informacje mogą obejmować Twoje dane osobowe, w tym w szczególności organy nadzorcze wobec PayPro.
Informacje o zamiarze przekazania danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 
PayPro nie zamierza przekazywać Twoich danych osobowych do państwa trzeciego (to jest Państwa spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego), ani do organizacji międzynarodowej.
 
Okres, przez który dane osobowe będą przechowywane lub kryteria ustalania tego okresu.
 
Twoje dane osobowe przetwarzane przez okres obowiązywania Umowy, a po jej zakończeniu – przez okres wynikający z przepisów prawa.
Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez okres obowiązywania Umowy, a po jej zakończeniu – przez okres w którym możliwe jest dochodzenie roszczeń na drodze sądowej, to jest do czasu upływu terminu przedawnienia roszczeń.
Twoje dane osobowe przetwarzane w celu o którym mowa w punkcie będą przetwarzane przez okres wynikający z powołanych tam przepisów prawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, w szczególności informacje uzyskane w wyniku stosowania środków bezpieczeństwa są przechowywane przez okres 5 lat, licząc od pierwszego dnia roku następującego po roku, w którym przeprowadzono transakcję z klientem, a informacje o transakcjach przeprowadzanych przez instytucje obowiązane oraz dokumenty dotyczące transakcji są przechowywane przez okres 5 lat, licząc od pierwszego dnia roku następującego po roku, w którym dokonano ostatniego zapisu związanego z transakcją.
 
 Informacje o Twoich prawach.
 
 1. Masz prawo do żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, w tym do uzyskania kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu. Pierwsza kopia jest nieodpłatna. Za wszelkie kolejne kopie, o które się zwrócisz Administrator może pobrać opłatę w rozsądnej wysokości wynikającej z kosztów administracyjnych.
 2. Masz prawo do żądania od Administratora sprostowania swoich danych osobowych, które są nieprawidłowe, w szczególności dlatego że zostały zebrane z błędami lub dlatego, że po zebraniu uległy zmianie. Powyższe prawo obejmuje również uzupełnienie brakujących danych.
 3. Masz prawo do żądania od Administratora usunięcia swoich danych osobowych, z tym zastrzeżeniem, że z prawa tego możesz korzystać w przypadkach określonych w Rozporządzeniu, to jest gdy zachodzi jedna z następujących okoliczności: a. Twoje dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane, w szczególności jeśli upłynął już okres w którym Administrator planował lub był obowiązany przetwarzać Twoje dane;
 4. Masz prawo do żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych, na warunkach określonych w Rozporządzeniu, to jest gdy:
 a. kwestionujesz prawidłowość danych osobowych - na okres pozwalający Administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych;
 b. przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a sprzeciwiasz się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania;
 c. Administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne Tobie, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
 d. wniosłeś sprzeciw wobec przetwarzania do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie Administratora są nadrzędne wobec podstaw Twojego sprzeciwu.
 5. Masz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania przez Administratora swoich danych osobowych zgodnie z art. 21 ust. 1 Rozporządzenia, to jest sprzeciwić się – z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją – przetwarzaniu swoich danych opartemu na art. 6 ust. 1 lit. e)
W przypadku wniesienia tego sprzeciwu, Administratorowi nie wolno już przetwarzać tych danych osobowych, chyba że wykaże on istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 6. Masz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania przez Administratora swoich danych zgodnie z art. 21 ust. 2 Rozporządzenia, to jest sprzeciwić się wobec przetwarzania Twoich danych na potrzeby takiego marketingu bezpośredniego, w tym profilowania , w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim.
W przypadku wykonania tego prawa, Administratorowi nie wolno już przetwarzać Twoich danych do celów takiego marketingu bezpośredniego.
 7. Masz prawo do przenoszenia danych. W związku z tym masz prawo otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego swoje dane osobowe, które dostarczyłeś Administratorowi, oraz masz prawo przesłać te dane osobowe innemu administratorowi bez przeszkód ze strony Administratora.
Prawo to przysługuje Ci jednak tylko w zakresie danych osobowych które przetwarzane są na podstawie Twojej zgody lub na podstawie Umowy
Wykonując to prawo możesz również żądać, by Twoje dane osobowe zostały przesłane przez Administratora bezpośrednio innemu administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe.
 8. Masz prawo do cofnięcia zgody o której mowa w punkcie III.5, w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody pozostaje jednak bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
W przypadku cofnięcia zgody Administrator przestaje przetwarzać Twoje dane osobowe, które przetwarza wyłącznie na podstawie zgody. Jeśli Twoje dane osobowe przetwarzane są również na innej podstawie niż ta zgoda, Administrator może je nadal przetwarzać na tej innej podstawie – dopóki ona zachodzi.
 9. Masz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, a więc do jednego z organów ustanowionych przez poszczególne państwa członkowskie Unii, których zadaniem jest monitorowanie stosowania Rozporządzenia.
Organem nadzorczym właściwym dla terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych / Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
§ 10
 1. Serwis korzysta z plików cookies.
 2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. 
 3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu.
 4. Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach: - tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości,
 5. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
6. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.
7. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
§ 11
 1. Informacje o niektórych zachowaniach użytkowników podlegają logowaniu w warstwie serwerowej. Dane te są wykorzystywane wyłącznie w celu administrowania serwisem oraz w celu zapewnienia jak najbardziej sprawnej obsługi świadczonych usług.
 2. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL min. - czas nadejścia zapytania, - czas wysłania odpowiedzi, - nazwę stacji klienta – identyfikacja realizowana przez protokół HTTP, - informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP, - adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link) – w przypadku gdy przejście do Serwisu nastąpiło przez odnośnik, - informacje o adresie IP.
 3. Dane powyższe nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony.
 4. Dane powyższe nie są wykorzystywane jedynie dla celów administrowania serwerem.
§ 12
 1. Logi panelu zapisują informacje powiązane z identyfikatorem użytkownika.
 2. Zapisaniu mogą podlegać informacje takie same, jak w wypadku logów serwera, a także dodatkowe informacje, charakterystyczne dla danego procesu rejestracji lub obsługi panelu, jak na przykład informacje o wywoływanych funkcjach czy też wybieranych parametrach.
 3. Zapisaniu wraz z powyższymi podlegać mogą wszelkie dane wprowadzone przez użytkowników w toku korzystania z panelu.
 4. Logi są wykorzystywane w celach statystycznych oraz diagnostycznych, a także w procesach obsługi Klientów, korzystających z Serwisu.
§ 13
 1. Dane podlegają udostępnieniu podmiotom zewnętrznym wyłącznie w granicach prawnie dozwolonych.
 2. Dane umożliwiające identyfikację osoby fizycznej są udostępniane wyłączenie za zgodą tej osoby.
 3. Operator może mieć obowiązek udzielania informacji zebranych przez Serwis upoważnionym organom na podstawie zgodnych z prawem żądań w zakresie wynikającym z żądania.
§ 14
 1. Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia przeglądarki. Zastrzegamy, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji użytkownika może utrudnić, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie ze stron www.
§ 15
Przetwarzanie danych w innym celu niż cel w którym zostały zebrane.
1. Business Telecom Poland nie planuje dalej przetwarzać Twoich danych osobowym w celu innym niż cel, w którym dane osobowe zostały zebrane.
 
 
Dokumenty do pobrania: