Administrator Bezpieczenstwa Informacji

    Dla Waszej firmy możemy świadczyć usługi Administratora Bezpieczeństwa Informacji

 

Zgodnie z treścią zawartą w § 3 rozporządzenia MSWiA z dnia 3 czerwca 1998 r. w sprawie określenia podstawowych warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych, firma / przedsiębiorstwo powinno wyznaczyć osobę, zwaną dalej "Administratorem Bezpieczeństwa Informacji", odpowiedzialną za bezpieczeństwo danych osobowych w systemie informatycznym, w tym w szczególności za przeciwdziałanie dostępowi osób niepowołanych do systemu, w którym przetwarzane są dane osobowe, oraz za podejmowanie odpowiednich działań w przypadku wykrycia naruszeń w systemie zabezpieczeń.

 

    Wymieniony wyżej zakres odpowiedzialności administratora bezpieczeństwa i informacji sprawia, że do naszych głównych obowiązków należą:

 

1. Nadzór nad fizycznym zabezpieczeniem pomieszczeń, w których przetwarzane są dane osobowe oraz kontrolą przebywających w nich osób. Pomieszczenia, o których mowa wyżej powinny być zabezpieczone przed dostępem do nich osób nieposiadających uprawnień do przetwarzania danych osobowych. Osoby nieposiadające takich uprawnień mogą przebywać w nich jedynie w obecności osób uprawnionych. Na czas nieobecności zatrudnionych tam osób, pomieszczenia te powinny być odpowiednio zabezpieczone. W celu zabezpieczenia pomieszczeń należy zastosować odpowiednie zamki do drzwi oraz sprawować właściwy nadzór nad kluczami do tych pomieszczeń.

 

2. Zapewnienie awaryjnego zasilania komputerów oraz innych urządzeń mających wpływ na bezpieczeństwo przetwarzania. Komputery oraz urządzenia, o których mowa wyżej powinny być zasilane poprzez zastosowanie specjalnych urządzeń podtrzymujących zasilanie. Urządzenia te powinny być wyposażone w oprogramowanie umożliwiające bezpieczne wyłączenie systemu komputerowego. Oznacza to takie wyłączenie, w którym przed zanikiem zasilania zostaną prawidłowo zakończone rozpoczęte transakcje na bazie danych oraz wszelkie inne działania w ramach pracujących aplikacji i oprogramowania systemowego.

 

3. Dopilnowanie, aby komputery przenośne, w których przetwarzane są dane osobowe zabezpieczone były hasłem dostępu przed nieautoryzowanym uruchomieniem oraz aby mikrokomputery te nie były udostępniane osobom nieupoważnionym do przetwarzania danych osobowych. Osoby posiadające mikrokomputery przenośne z zapisanymi w nich danymi osobowymi należy przeszkolić w kierunku zachowania szczególnej uwagi podczas ich transportu oraz uczulić na to, aby mikrokomputery te przechowywane były we właściwie zabezpieczonym pomieszczeniu.

 

4. Nadzór nad naprawami, konserwacją oraz likwidacją urządzeń komputerowych na których zapisane są dane osobowe. Dyski i inne informatyczne nośniki danych zawierające dane osobowe przeznaczone do likwidacji, należy pozbawić zapisu tych danych, a w przypadku, gdy nie jest to możliwe należy uszkodzić w sposób uniemożliwiający ich odczyt. Urządzenia przekazywane do naprawy należy pozbawić zapisu danych osobowych lub naprawiać w obecności osoby upoważnionej przez administratora danych.

 

5. Zarządzanie hasłami użytkowników i nadzór nad przestrzeganiem procedur określających częstotliwość ich zmiany zgodnie z wytycznymi, które powinny być zawarte w instrukcji określającej sposób zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych, ze szczególnym uwzględnieniem wymogów bezpieczeństwa informacji (§ 11 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia).

 

6. Nadzór nad czynnościami związanymi ze sprawdzaniem systemu pod kątem obecności wirusów komputerowych, częstości ich sprawdzania oraz nadzorowanie wykonywania procedur uaktualniania systemów antywirusowych i ich konfiguracji.

 

7. Nadzór nad wykonywaniem kopii awaryjnych, ich przechowywaniem oraz okresowym sprawdzaniem pod kątem ich dalszej przydatności do odtwarzania danych w przypadku awarii systemu.

 

8. Nadzór nad przeglądami, konserwacjami oraz uaktualnieniami systemów służących do przetwarzania danych osobowych oraz wszystkimi innymi czynnościami wykonywanymi na bazach danych osobowych.

 

9. Nadzór nad systemem komunikacji w sieci komputerowej oraz przesyłaniem danych za pośrednictwem urządzeń teletransmisji.

 

10. Nadzór nad obiegiem oraz przechowywaniem dokumentów i wydawnictw zawierających dane osobowe generowane przez system informatyczny. W zakresie nadzoru, o którym mowa wyżej administrator bezpieczeństwa informacji powinien dopilnować, aby osoby zatrudnione przy przetwarzaniu danych osobowych miały dostęp do niszczarki dokumentów w celu niszczenia błędnie utworzonych lub już niepotrzebnych wydruków komputerowych z danymi osobowymi.

 

11. Nadzór nad funkcjonowaniem mechanizmów uwierzytelniania użytkowników w systemie informatycznym przetwarzającym dane osobowe oraz kontrolą dostępu do danych osobowych. Nadzorowanie, o którym mowa wyżej powinno obejmować: − ustalenie identyfikatorów użytkowników i ich haseł (identyfikatory użytkowników należy wpisać do ewidencji osób zatrudnionych przy przetwarzaniu danych osobowych - art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych), − dopilnowanie, aby hasła użytkowników były zmieniane co najmniej raz na miesiąc, − dopilnowanie aby dostęp do danych osobowych przetwarzanych w systemie był możliwy wyłącznie po podaniu identyfikatora i właściwego hasła, − dopilnowanie, aby hasła użytkowników były trzymane w tajemnicy (również po upływie terminu ich ważności), − dopilnowanie, aby identyfikatory osób, które utraciły uprawnienia do przetwarzania danych osobowych zastały natychmiast wyrejestrowane, a ich hasła unieważnione.

 

12. Dopilnowanie, aby - jeżeli istnieją odpowiednie możliwości techniczne - ekrany monitorów stanowisk komputerowych, na których przetwarzane są dane osobowe, automatycznie wyłączały się po upływie ustalonego czasu nieaktywności użytkownika. Zalecanym rozwiązaniem powyższego problemu jest zastosowanie takich wygaszaczy ekranowych, które po upływie określonego czasu bezczynności użytkownika wygaszają monitor i jednocześnie uruchamiają blokadę, która uniemożliwia kontynuowanie pracy na komputerze bez podania właściwego hasła. Wygaszacz taki, oprócz ochrony danych, które przez dłuższy okres czasu wyświetlane byłyby na ekranie monitora, chroniłby system przed przechwyceniem sesji dostępu do danych przez nieuprawnioną osobę.

 

13. Dopilnowanie, aby w pomieszczeniach, gdzie przebywają osoby postronne, monitory stanowisk dostępu do danych osobowych były ustawione w taki sposób, aby uniemożliwić tym osobom wgląd w dane.

 

14. Podjęcie natychmiastowych działań zabezpieczających stan systemu informatycznego w przypadku otrzymania informacji o naruszeniu zabezpieczeń systemu informatycznego lub informacji o zmianach w sposobie działania programu lub urządzeń wskazujących na naruszenie bezpieczeństwa danych. Działania, o których mowa wyżej powinny mieć na celu wykrycie przyczyny lub sprawcy zaistniałej sytuacji i jej usunięcie. Szczegółowe zasady postępowania w przypadku naruszeniu zabezpieczeń powinny być określone w instrukcji zarządzania systemem informatycznym, służącym do przetwarzania danych osobowych (§11 ust. 1 rozporządzenia). W przypadku, gdy, na przykład, istnieje podejrzenie, iż naruszenie bezpieczeństwa danych osobowych spowodowane zostało zaniedbaniem lub naruszeniem dyscypliny pracy, zadaniem administratora bezpieczeństwa informacji powinno być przedstawienie wniosku administratorowi danych o wszczęcie postępowania wyjaśniającego i ukaranie odpowiedzialnych za to osób.

 

15. Analiza sytuacji, okoliczności i przyczyn, które doprowadziły do naruszenia bezpieczeństwa danych (jeśli takie wystąpiło) i przygotowanie oraz przedstawienie administratorowi danych odpowiednich zmian do instrukcji zarządzania systemem informatycznym, służącym do przetwarzania danych osobowych (§11 ust. 1 rozporządzenia). Zmiany te powinny być takie, aby wyeliminować lub ograniczyć wystąpienie podobnych sytuacji w przyszłości. Obowiązek śledzenia skuteczności zabezpieczeń, o którym mowa wyżej oraz obowiązek ich udoskonalania, nałożony na administratora bezpieczeństwa, wynika bezpośrednio z obowiązku podejmowania odpowiednich działań w przypadku wykrycia naruszeń w systemie zabezpieczeń (§ 3 rozporządzenia). Wymienione wyżej zadania administratora bezpieczeństwa informacji wskazują jedynie w sposób ogólny zagadnienia dotyczące bezpieczeństwa danych w systemach, gdzie przetwarzane są dane osobowe. Niezależnie od wymienionych tam czynności, zadaniem administratora bezpieczeństwa informacji jest śledzenie osiągnięć w dziedzinie zabezpieczania systemów informatycznych w ogóle i wdrażanie takich narzędzi, metod pracy oraz sposobów zarządzania systemem informatycznym, które bezpieczeństwo to wzmocnią.

 

  Administrator Bezpieczeństwa Informacji powinien podejmować w celu realizacji określonych wyżej zadań uzależnione powinny być od:

 

− architektury systemu informatycznego, w którym dane są przetwarzane,

 

− zastosowanych narzędzi w ramach oprogramowania systemowego,

 

− użytych narzędzi do zarządzania bazą danych oraz przyjętych rozwiązań w stosowanych aplikacjach użytkowych.

 

Administrator Bezpieczeństwa Informacji, swoje działania powinien również dostosować do środków wpływających na bezpieczeństwo danych osobowych w systemie informatycznym oraz na przeciwdziałanie dostępowi osób niepowołanych do systemu, w którym przetwarzane są dane osobowe. W przypadku, gdy administrator danych osobowych nie jest w stanie zakupić drogich, profesjonalnych informatycznych narzędzi zabezpieczających dane osobowe, administrator bezpieczeństwa danych powinien wskazać, często tańsze, fizyczne środki zabezpieczające przetwarzane dane, które przy zachowaniu odpowiedniej organizacji pracy mogą być również wystarczające.

 

 Kontakt: Dariusz 501 379 363